Circular design

Jiddfereen ass een Designer ! Beim zirkulären Design geet ët drëm, fir Produkter a Servicer ze kreéieren, déi kee Liewenszyklus méi mat engem Ufank (Produktioun – take ), enger Mëtt (Konsum – use ) an engem Enn (Offall – dispose) hunn, mee wou mer hiere ganze Liewenszyklus am Kreeslaf gesinn. Mir léieren d’Haaptmiirkmalen (z.B. vum Produit zum Service) vun zirkulärem Design kennen, a leeden d’Teilnehmer duerch ee kollaborativen Design thinking Prozess, wou se kënnen ee Produit odere e Service selwer entwéckelen, an an e puer Etapen duerch Feedback op ee Prototyp kommen. Et geet eis drëm, Jonker ze weisen, dass si och eng kreatiiv an produktiiv Selbstwiirksamkeet an dëser Welt, déi eis dacks just zum Konsum ureegt, kënnen hunn!

Lien mat folgende Fächer : Sociologie, Vie&Société, Geschicht, Geographie

Dauer : 4.5 Stonnen (8:30-13:00 Auer)

Zilpublikum : ESC/ESG 4e/3e, 2e

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit

Photo by Josh Power on Unsplash

You must be logged in to post a comment.