Calling secondary school teachers: we need your input!

LU – Version française en bas – English version below

Den Äerdschëff Projet ass en öffentlecht Gebai an ee Projet rondrëm Economie circulaire a Regeneratioun zu Réiden/Atert. D’Gebai ass eng lëtzebuergesch Adaptatioun vun den Earthships. Et handelt sech ëm en innovative Pilotprojet deen nei Impulser a punkto Kreeslafwirtschaft an zirkulärem Design gëtt. CELL – Centre for Ecological Learning Luxembourg asbl ass de Bedreiwer vum Äerdschëff an d’Gebai soll Mëtt 2021 betriebsbereet sinn.

Säit Mëtt 2020 éntwéckelt CELL, mat Hëllef vun engem PSP-Flagship Finanzement vum Fonds national de la Recherche, Bildungsprogrammer fir d’Äerdschëff ab 2021 mat Liewen ze fëllen.  ARCS – Äerdschëff Regenerative and Circular Science. De PSP-Flagship Programm (2020-2023) wäert den Echange tëscht der Wëssenschaft an der Gesellschaft stäerken a laangfristeg wëssenschaftlech Bildungsaktivitéiten opbauen. D’Zilpublikum fir de PSP-Flagship ARCS si Lycéesschüler vu 15 Joer un. Et sinn och flott Fortbildungen fir Enseignant(e)n am Hierscht 2021 geplangt, net just fir STEM Enseignant(e)n, mee fir Enseignant(e)n vun alle Fächer.

Dofir mecht d’Äerdschëff Team eng Ëmfro vum lëtzebuergeschen nationale Bildungssystem fir hir Offer méiglechst genee un d’Besoine vun den Enseignanten a Schoulen unzepassen. Klick weg op Direktioun/Enseignant a fëll den Questionnaire an der Sprooch vun Dengem Choix aus.

Link fir Memberen vun der Direktioun.
Link fir Enseignanten.

Deen ganze Bréif fannt Dir hei. Fir méi Informatiounen kënnt Dir hei en Dossier eroflueden. Dëss Dokumenter sinn op Franséich.

Merci am Viraus,

Äerdschëff Team

ENVersion française en bas

The Äerdschëff Project is a public building and a project on circular economy and regeneration in Redange-Attert. The building is a Luxembourgish adaptation of the Earthships. It is an innovative pilot project that gives new impetus to circular economy and circular design. CELL – Center for Ecological Learning Luxembourg asbl is the operator of the Äerdschëff and construction of the building should be complete by mid-2021.

Since mid-2020, CELL has been developing, with the support of a PSP-Flagship grant from the Fonds national de la Recherche, educational programmes to fill the Äerdschëff with life from 2021 onwards. The PSP flagship program ARCS – Äerdschëff Regenerative and Circular Science (2020-2023) will strengthen the exchange between science and society and build long-term science education activities. The target audience for the PSP flagship ARCS is high school students from 15 years on. There are also great training courses for teachers in the fall of 2021, not just for STEM teachers, but for all subjects.

For this reason, the Äerdschëff Team is conducting a survey of the Luxembourg national education system in order to adapt its offer as precisely as possible to the needs of teachers and schools. Choose whether you are a teacher or part of school management and click on the language of your choice to fill in the survey.

Link for school management.
Link for teachers.

The full letter can be dowloaded here. For more information, please download this document. Both of those documents are in French.

Many thanks,

Äerdschëff Team. 

FR

Le projet Äerdschëff est un bâtiment public et un projet d’économie circulaire et de régénération à Redange-Attert. Le bâtiment est une adaptation luxembourgeoise des Earthships. Il s’agit d’un projet pilote innovant qui donne un nouvel élan à l’économie circulaire et à la conception circulaire. CELL – Centre for Ecological Learning Luxembourg asbl est l’exploitant de l’Äerdschëff et la construction du bâtiment devrait être achevée d’ici mi-2021.

Depuis mi-2020, CELL développe, avec le soutien d’une bourse PSP-Flagship du Fonds national de la Recherche, des programmes éducatifs pour donner vie à l’Äerdschëff à partir de 2021. Le programme phare PSP ARCS – Äerdschëff Regenerative and Circular Science (2020-2023) renforcera les échanges entre la science et la société et développera des activités d’enseignement scientifique à long terme. Le public cible de l’ARCS phare de la PSP est constitué des lycéens à partir de 15 ans. Il existe également d’intéressants cours de formation pour les enseignants à l’automne 2021, non seulement les sciences naturelles, mais pour toutes les matières.

Pour cette raison, l’équipe Äerdschëff mène une enquête sur le système éducatif national luxembourgeois afin d’adapter le plus précisément possible son offre aux besoins des enseignants et des écoles. Merci de choisir si vous êtes membre de la direction ou enseignant et remplissez le questionnaire dans la langue de votre choix.

Lien pour membres de la direction.
Lien pour enseignant_e_s.

La lettre complète peut être téléchargée ici. Vous pouvez télécharger le dossier complèt avec plus d’informations ici.

Merci beaucoup,

Votre équipe Äerdschëff.

Projet financé par:

Read more Leave comment